Wytrzymałe MŚP

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedsiębiorstwo OID Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zmiana procesu świadczenia usług oraz dystrybucji w działalności spółki OID poprzez ucyfrowienie oraz wprowadzenie nowej ucyfrowionej usługi za pomocą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”

Projekt otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu finansowego REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości
Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby, które pojawiły się w regionie w wyniku wystąpienia pandemii wirusa Sar-Cov-2 (COVID-19).

Celem projektu jest dostosowanie OID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do obostrzeń wprowadzonych podczas pandemii koronawirusa Covid-19 przez wprowadzenie innowacji procesowej w ramach części świadczonych usług (pierwszy kontakt, przedstawienie i wybór oferty, konsultacje, uzgadnianie projektu) do kanałów zdalnych – Internet za pomocą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających realizację nowej ucyfrowionej usługi na rzecz potencjalnych klientów oraz na stworzeniu nowej usługi cyfrowej polegającej na odsprzedaży usługi w formie oprogramowania sterującego – smartDom dla grupy docelowej jaką są integrator systemów.

Wartość projektu: 614 249,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 429 425,46 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19